AllmänhetVÅRDPERSONAL
Autoimmun Hepatit - AIH

Autoimmun hepatit (AIH)

VAD ÄR AUTOIMMUN HEPATIT?

Autoimmin hepatit (AIH) är en kronisk (långvarig, oftast livslång) inflammation i levern.

HUR VANLIGT ÄR AIH?

Ungefär 16 personer per 100 000 invånare har sjukdomen. AIH drabbar kvinnor i 75 % av fallen. Man kan insjukna i AIH i vilken ålder som helst, men är vanligast hos kvinnor efter menopaus.

VARFÖR DRABBAS MAN AV SJUKDOMEN?

Orsaken till den kroniska leverinflammationen är oklar. Man tror att det egna immunförsvaret reagerar mot kroppens leverceller vilket orsakar en inflammatorisk reaktion. Hur den inflammatoriska reaktionen börjar är idag okänt.

ÄR SJUKDOMEN SMITTSAM?

Nej, till skillnad från hepatit orsakad av virus är autoimmun hepatit inte smittsam.

VILKA BESVÄR FÅR MAN?

Ungefär hälften av de som drabbas har inga symtom av AIH när sjukdomen upptäcks. Inte sällan sker det av en slump med anledning av rutinmässiga provtagningar (hälsokontroller) eller i samband med upptäckt av annan inflammatorisk sjukdom. Om inflammationen inte behandlas, orsakar den inlagring av bindväv i levern (ärrvävnad) som kan leda till cirrhos (skrumplever). De vanligaste symptomen är trötthet, klåda, ledbesvär och gulfärgade ögonvitor.

HUR BEHANDLAS AIH?

Läkemedelsbehandling

I Sverige förespråkas en aktiv behandling av AIH, som innebär att man snabbt påbörjar behandling med ett antiinflammatoriskt läkemedel (kortison t.ex. budesonid). Det finns olika varianter i form av tabletter och kapslar. 
Man kan också använda azatioprin, som också verkar antiinflammatoriskt och gör att man på sikt kan minska dosen av kortisonet, vilket är fördelaktigt ur biverkningssynpunkt i det längre perspektivet.
Behandlingsresultatet följs genom att ta blodprover och små vävnadsprover från levern för att kontrollera att inflammationen i levern hålls under kontroll. Behandling med antiinflammatoriska läkemedel är ofta väldigt framgångsrik vid AIH. De flesta patienter behöver livslång behandling med kortison och/eller azatioprin.
Om sjukdomen upptäcks i tid och sjukdomen svarar bra på behandling så har en person med AIH samma förväntade livslängd som en leverfrisk person.

Levertransplantation

En liten grupp av patienter kan behöva göra en levertransplantation om läkemedelsbehandlingen inte är framgångsrik. Detta gäller endast de patienter som utvecklar levercirrhos (s.k. skrumplever) och tecken till leversvikt.