AllmänhetVÅRDPERSONAL
Magsår

Magsår

När man har ett magsår har man ett sår i en slemhinna i magsäcken eller tolvfingertarmen. Sår i tolvfingertarmens slemhinna är vanligare och beror även oftare på bakterier. Sår i magsäcken kan förväxlas med andra diagnoser. Sår i tolvfingertarmens slemhinna och sår i magsäcken kräver i många fall olika undersökningar och behandlingar vilket gör att de rent medicinskt räknas som två olika sjukdomar.

Symtom på magsår

De besvär man upplever när man får magsår skiljer sig från person till person. Några av de vanligaste symtomen är:

  • Ont i övre delen av magen, speciellt efter måltider
  • Smärta som kan kännas som halsbränna eller hunger
  • Kräkningar och illamående
  • Tidig mätthet
  • Uppvaknande under nattsömnen på grund av magsmärtor
  • Problemen kommer och går under perioder
  • Besvären ökar eller minskar i samband med måltider

Orsak till magsår

Under lång tid misstänktes stress vara huvudorsaken till magsår, men senare forskning har visat att magsår beror på bakterien Heliobacter pyroli. Bakterien finns hos 30 till 50 procent av befolkningen, men långt från alla som har den blir sjuka. De bakomliggande orsakerna till vad som gör att vissa av de som har bakterien får magsår är dock inte helt klarlagda. Magsår är inte ärftligt men bakterien tros ofta överföras från familjemedlemmar under barndomen. Därför kan bristande hygien öka risken för att få magsår. Smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller ibuprofen kan orsaka eller förvärra magsår.

Många som lider av magsår drabbas av smärta i magen, men de flesta som har ont i magen har inte magsår – tvärtom beror det ofta på andra, ofta lindrigare orsaker. Symtomen för flera av de vanligaste magproblemen liknar varandra. I många fall får man vid misstanke om magsår diagnoser som t ex dyspepsi (magkatarr) eller colon irritabile (IBS).

Samspelet mellan olika ämnen i magsäcken

I den nedre magmunnen övergår magsäcken i tolvfingertarmen. Två liter sur magsaft produceras dagligen i magsäcken. I magsaften finns bl a enzymet pepsin som bryter ned proteiner i maginnehållet. Slemhinnan i den övre delen av magsäcken skapar saltsyra för att hjälpa pepsinet att utföra sin uppgift i magen. Saltsyran dödar även många bakterier.

Saltsyran är frätande och skulle kunna skada slemhinnorna i magsäcken. Därför skapar slemhinnorna hormonet prostaglandin för att skydda sig mot syran. Målet är att syran ska neutraliseras innan den når tolvfingertarmen. Samspelet mellan skadliga och skyddande ämnen är en balansgång som orsakar sår i slemhinnorna när den rubbas, med andra ord magsår. Heliobacter pyroli-bakterien producerar ett enzym för att skydda sig mot syran. Den kan också leta sig längre ner i magen och in i slemhinnor, där den orsakar en inflammation som kallas för gastrit.

Förebyggande råd

Om man tidigare haft ett magsår bör man undvika smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller ibuprofen. Alkohol påverkar slemhinnan i magsäcken negativt. Rökning kan försämra läkningen och på så sätt göra att symtomen förvärras. Om man slutar röka minskar risken att ett behandlat magsår kommer tillbaka. Med bakteriesmitta i åtanke bör man ha en god hygien.

Behandling och medicin mot magsår

Läkemedel är det vanligaste sättet att behandla magsår, och de flesta som genomgår behandling blir friska utan att få magsår igen. Ofta brukar man få antibiotika i kombination med läkemedel som minskar produktionen av saltsyra i magen. Ett exempel på ett läkemedel som minskar produktionen av saltsyra är Inside. Inside hämmar receptorer på de celler som producerar saltsyra i magsäcken. Om man tror att man har magsår bör man kontakta sin läkare för att få en diagnos. När symtomen liknar magsårssymtom och det konstateras att de inte beror på dyspepsi (magkatarr) görs en utredning. Undersökningar av magproblem som t ex magsår görs ofta genom ett blodprov och/eller en gastroskopi.

Blödande och brustet magsår

En till två av hundra patienter som har magsår får komplikationer. Magsåret kan orsaka att blodkärl i slemhinnan brister. Några symtom på blödande magsår är svart avföring och kräkningar som liknar kaffesump. Milda fall kan vara närmast symtomfria och enbart leda till visst illamående. Om man inte gör något åt blödande magsår kan de leda till allvarliga problem som blodbrist och stora blödningar.

Brustna magsår är mycket ovanliga men allvarliga. När man får ett brustet magsår har man ett magsår som går igenom magsäcken eller tolvfingertarmen och orsakar att maginnehållet läcker. Om det visar sig att man har ett brustet magsår behöver man vårdas på sjukhus.  

När bör man söka vård?

Man bör söka vård:

  • Om man kräks blod
  • Om man har svart avföring
  • Om man plötsligt får svåra smärtor i magen

Lär dig om andra magproblem


Inside är ett receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information om Inside, se: Fass.se

TAR DU HAND OM DIN MAGE?

Är du snäll mot din mage? Magakutens enkla och snabba magtest avslöjar om du ger din mage de bästa möjliga förutsättningarna att må bra.

Gör magtestet!