AllmänhetVÅRDPERSONAL
Irriterad mage

Irriterad mage

Colon irritabile "irriterad tarm" är en mycket vanlig åkomma och i de flesta fall helt ofarligt. Flera undersökningar visar att prevalensen (förekomsten i befolkningen) är hög 10 - 12 % vilket betyder att nästan en miljon svenskar någon gång i livet drabbas av colon irritabile. Kvinnor drabbas oftare än män och yngre drabbas oftare än personer över 60 år.

DEN TYPISKA SYMTOMBILDEN

Buksmärta, som förvärras vid matintag och lindras vid tarmtömning, i kombination med förändrad avföring, som kan vara hård, lös, eller omväxlande hård och lös, samt gasbesvär.

Smärtan kan vara lokaliserad till vilken del av buken som helst, och det är vanligt att den flyttar sig och upplevs på olika ställen. Vanligast är dock att smärtan lokaliseras långt ner i buken. Många patienter beskriver att deras besvär förvärras vid eller utlöses av stress och andra påfrestningar i det vardagliga livet.

ORSAKEN ÄR OKÄND

Orsaken är okänd men ett antagande är att personer med colon irritabile har rubbningar i tarmmotoriken i såväl tunntarm som i tjocktarm, samt ökad känslighet för stimuli utlösta från tarmarna. Sambandet med psykosociala faktorer är tydligt, men inte helt utrett.

BEHANDLINGSÅTGÄRDER

Kartläggning av matvanor för att utesluta födoämnen som förvärrar symtomen, laktosintolerans och celiakiutredning görs, framförallt om diarré är det dominerande symtomet. Är gasbildning det dominerande besväret är behandling med t ex Dimetikon kapslar en lösning som kan prövas, finns receptfritt på apoteket. Läs bipacksedeln noga före användning. 

Om det är förstoppning som är det som besvärar mest kan fibrer vara till viss nytta för en grupp patienter, medan andra kan uppleva att fiberbulkmedel kan göra att besvären ökar. 
Är smärtbesvär det dominerande symtomet så kan din läkare ordinera något smärt- och kramplösande läkemedel.

Analys av livsstil och verktyg att hantera stress är andra viktiga komponenter som alltid är en del av basbehandlingen vid colon irritabile. Även olika psykoterapeutiska metoder som hypnos och KBT (kognitiv beteende terapi) har visat god effekt.